Återblick över tre decenniers bistånd

Togo (Västafrika)

2000 sändes 2 containrar med handikapputrustning till Togo.

Nigeria

2009 sändes en container till Nigeria.

Surinam och Guyana (Sydamerika)

Hjälpsändningar 1984 - 1985: Reservdelar till båtmotorer samt ekonomiska medel till att bygga en ny fiske- och fraktbåt till vilket även inköptes en ny båtmotor. Medel och utrustning till en leksaksfabrik i Surinam för tillverkning av träleksaker samlades också in under perioden

Chile

Hjälpsändningar 1999: En container med båt. Innehåll handikapphjälpmedel

Vietnam

Agape Foundation fick under våren år 2000 kontakt med Mr Lien van Chieu, en affärsman från Skåne, som kom till Sverige som flykting efter Vietnamkriget. Då han genom sina affärsresor i sitt forna hemland sett behovet av hjälp inom vårdsektorn, och hade hört talas om Agape och verksamheten här, var det naturligt att ta kontakt med oss. Eftersom Agape har haft möjlighet att tillgodose dessa önskemål, har till dags dato 30 containers levererats till Vietnam. Se filmen nedan om vårt arbete i Vietnam.

Mr Chieu kommer ursprungligen från södra delen av Vietnam, från Bac Lieu-provinsen, och i inledningsskedet sändes 5 containers dit, den första lämnade Agape ca 2 månader efter första kontakten! I juli månad samma år, fick 3 personal från Agape möjlighet att besöka Vietnam och på plats se hjälpbehovet och utvärdera detta.

Personal från Agape har vid 4 tillfällen under treveckorsperioder besökt Vietnam och många värdefulla kontakter har knutits med befintliga hjälporganisationer, bl.a. The Sponsoring Association For Poor Patients in Ho Chi Minh City och dess styrelseordförande Mr Nghiep. I samband med ett av våra besök, deltog vi i en ceremoni på ett sjukhus där även landets hälsominister deltog. Tilläggas bör, att samtliga besök bekostats av Mr Chieu, inga av Agapes insamlade medel har gått till detta ändamål.
Hjälpsändning till Vietnam
Agape har levererat ca 30 containrar till Vietnam. Innehållet har varierat; rullstolar, rollatorer, sängar, träningshjälpmedel för handikappade, hygienhjälpmedel, autoklaver, röntgenutrustningar, operationsbord och kompletta tandläkarutrustningar är några få exempel på utrustning som vi kunnat förmedla. Då behoven varierar från plats till plats, har vi tack vare våra besök i landet kunnat dokumentera mottagandet och även undersöka de mest akuta hjälpbehoven inför fortsatta leveranser.

Då Agape Foundation har väl etablerade kontakter med hjälpmedelscentraler och sjukhus i Sverige, och dessutom kunskaper om behoven i Vietnam, är det vår förhoppning att även fortsättningsvis kunna bidraga med kunskap och materiel till vårdinrättningar i Vietnam.

Irak (Irakiska Kurdistan)

Hjälpsändningar 1999: Med FN:s särskilda tillstånd: 1 container med båt till kurdiska flyktingar i Irak. Genomfördes i samverkan med Kurdiska Röda Halvmånen.

Hjälpsändningar 2001: Med FN:s särskilda tillstånd: 1 container till flyktinglägret Camp Mahmur

Filippinerna

Hjälpsändningar 1999: En container med båt.

Upprinnelsen var att en sjökapten som i många år verkat på Filippinerna, inkom med en förfrågan om hjälp med utrustning till en nybyggd läkarcentral. En önskelista med allt från kuvös till handikapphjälpmedel presenterades. Det mesta gick att tillgodose.

Hjälpsändning till Fillippinerna

Kosovo

Hjälpsändningar 1999 - 5 transporter: I samverkan och samarbete med Röda Korset, Rädda Barnen, Pingstkyrkan, Brohjälpen, Kosovoalbanska föreningen samlades medel in till katastrofhjälpsändningar till områden som drabbats av det pågående kriget. I maj månad sände Agape foundation två representanter till Balkan. En av dessa var ordförande i Kosovoalbanska föreningen i Falkenberg. Syftet var att övervaka att sänd utrustning hamnade i rätta händer. Samarbetet kan anses som mycket lyckat.

Hjälp och biståndsbehovet kvarstår. Kontakter finns, men för dagen finns inga fattade beslut eller dagsaktuella projekt.

Makedonien

1994 bjöds Agape in av Svensk-Makedonska Hjälpkommittén till att besöka makedoniernas stora rikssammankomst i Helsingborg, arrangerad av Makedoniska Föreningen. Sammankomsten ledde till att Agapes representanter blev inbjudna till Bitola-regionen i Makedonien. P.g.a. av det då pågående kriget på Balkan visade det sig att det rådde brist inom viktiga områden, t.ex. sjukvården. Materiellt befann sig dock Makedonien på en högre nivå än vad t.ex. Rumänien gjorde. Främst riktade därför Agape in sig på att köpa in nyare utrustning för kontanta medel vilka då måste samlas in. Ny och begagnad utrustning har därefter skickats under åren.
16 april 1999 besöktes Agape i Falkenberg av Makedoniens biståndsminister, vilken personligen ville framföra sitt lands varma tack för det bistånd man erhållit.

Hjälpsändningar 1993 - 2001: 12 långtradartransporter.
För närvarande finns inga beslutade planer men kontakterna finns kvar och hjälpsändningar kan skickas vid behov.

Moldavien

2001 sändes mediciner till ett värde av 700 000 kronor till Moldavien.

Forna republiken Jugoslavien

I samband med stridigheterna och kriget på Balkan sände Agape katastrofhjälp till forna republiken Jugoslavien.

Hjälpsändningar 1999 - 2000: 4 transporter.

Bosnien

1995 i samband med det pågående kriget på Balkan sändes 3 långtradartransporter med katastrofhjälp.

Portugal

Sedan 2008 har Agape skickat ett 40-tal lastbilar med sjukvårdsutrustning och annan humanitärt bistånd till kommuner över hela Portugal.

Estland, Lettland och Litauen - Baltikum

Baltikum kan ur Agapes perspektiv betraktas som ett gemensamt stödområde. Sändningar har under åren skett, och sker ännu, mest i samverkan med andra stöd- och biståndsorganisationer samt med kristna församlingar verksamma i området. Material som sänts hit varierar alltifrån kläder och skor, leksaker till barnhem, möbler och vitvaror, datorer och husgeråd, sjukhussängar och handikapputrustning, m.m.

- Polen och Estland (1988): 6 containrar med utrustning avsedda för nödställda i Rumänien. Leveransen stoppad vid gränsen till Rumänien med motiveringen vid gränsen: "Här finns inga fattiga eller handikappade" - containrarna omdisponerades.

Hjälpsändningar 1992: 1 transport till Litauen
Hjälpsändningar 2001: Estland, 1 lastbilstransport. Lettland, 1 lastbilstransport.

Ytterligare hjälpsändningar 1988 - 2001
I samverkan med andra organisationer har ytterligare material blivit ivägskickat under perioden. Agape har då själva inte svarat för transporterna och är därför inte noterade här.
För närvarande finns inga beslutade planer, men kontakterna finns kvar och hjälpsändningar kan skickas vid behov.

Polen

Genom kontakter fick Agape kontakt med utsatta barn i Polen. Under perioden 1986 - 1989 sändes material inte minst barnhem i Lwowek SL med kläder, leksaker, handikapputrustning, konfektyr m.m. Hjälpsändning till Polen Vid tillfälle höll vi också med musikuppträdande för barn. I slutet på 80-talet hade dock de ekonomiska förutsättningarna i Polen förbättrats så radikalt,s att vi ansåg att våra krafter skulle riktas in mot områden och länder med större behov. Senaste insatsen gjordes sommaren 1997 i samband med stora översvämningar som drabbade landet.

Hjälpsändningar 1986 - 1989: En transport i månaden, vilka gick till olika barnhem.
Polen och Estland (1988): 6 containrar med utrustning avsedda för nödställda i Rumänien. Leveransen stoppad vid gränsen till Rumänien med motiveringen vid gränsen: "Här finns inga fattiga eller handikappade" - containrarna omdisponerades.
Hjälpsändningar 1990 - 1994: 4 transporter.

Hjälpsändningar 1997: 2 transporter. Efter kontakt från Polska ambassaden: Hjälp till översvämningsdrabbade områden i Polen, juni 1997. Ett område stort som Skåne översvämmades och vattenytan steg efter ihållande regn med 4 meter på 4 timmar. Mängder av hus och egendom förstördes under vattenmassorna.

Rumänien

December 1989 föll den rumänska diktaturen som letts av Nicolae och Elena Ceausesco, och gränsen öppnades. En reseledare med lång erfarenhet från Rumänien var behjälplig med att ge AGAPE nödvändiga kontakter och guidning med de hjälpsändningar som nu inleddes och som ännu pågår.
Hjälpsändningarna till Rumänien har i mycket bestått av handikapphjälpmedel, sjukhusutrustningar, mediciner,förbrukningsmaterial till sjukvården, tandläkarutrustningar, kläder och skor, skolmaterial, hygienartiklar, frystorkad mat och konserver, konfektyr, hygienartiklar m.m. Även begagnade brandbilar och ambulanser har ingått. Leveranserna har riktat sig till sjukhus, skolor, barnhem samt även till enskilda personer som varit och är i behov av hjälp.
Hjälpsändning till barnhem Under åren har vi fått stöd, ekonomiskt som materiellt, från landsting och kommun, från kyrkliga organisationer, andra biståndsorganisationer, näringsliv och SIDA. Inte minst kontakterna inom svensk sjukvård har varit mycket värdefulla. Även i Rumänien har vi haft, och har återkommande, samverkan med motsvarande organisationer och nationella organ, upp på ministernivå.
LRF - Lantmännens Riksförbund - har också återkommande använt sig av AGAPE och våra kontakter för att kunna sända ned jordbruksutrustning i bistånd till Rumänien.

Hjälpsändningar 1990 - 1991: ca. 20 långtradare om året.
Levaranser 1992: 28 lastbilar.
Hjälpsändningar 1993: 17 lastbilar plus personbilar med släp. Under 1993 knöts fastare band med ett par sjukhus i Bukarest, kirurgsjukhuset Caritas och allmänsjukhuset Fundeni, samt ett par rehabiliteringssjukhus I Dezna i Arad distriktet.

Hjälpsändningar 1994: 15 långtradartransporter plus en Chevrolet-ambulans mod 1988 i gåva från Göteborgs landsting.
Hjälpsändningar 1995: 8 långtradartransporter plus en begagnad brandbil skänkt av Kungsbacka kommun till Eforie.

1995 inledde vi ett utbildningsprojekt kallat Dezna/95 för att utbilda sju elever i ortopedisk protesteknik, vilket ägde rum på plats i Cluj-Napoca, Rumänien. Projektet skedde i samverkan och med ekonomiskt stöd från SIDA/ÖEK (Hälso & Sjukvårdens Östeuropakommitté) och Crafoordska Stiftelsen i Lund. Otto Bock Scandinavia AB levererade modulsystem till protestillverkningen bidrog även med teknisk support och kraftfull rabatt på inköpt kursmateriel.
Som teknisk projektledare stod Tage Plym, en stor tillgång genom sin kunskap. Tage har under många år samarbetat med Agape och hjälpt många handikappade med proteser och ortoser

Hjälpsändningar 1996: 12 långtradartransporter, 18 kolli med förbrukningsmaterial samt en begagnad brandbil till Bukarest, skänkt som gåva av Falkenbergs kommun.
Hjälpsändning till Rumänien En lokal AGAPE organisation, AGAPE Romania, bildades i Rumänien. Även en lokal AGAPE butik och utdelningsställe för hjälp öppnades i Iasa där fyra rumänska familjer fick ta ansvaret för verksamheten. Butiken lades dock ned av kostnadsskäl efter några år, i samband med att lokalerna behövde förnyas. Även i Constanta och i Bukarest har funnits lager och utlämningsställen. Dessa är numera också nedlagda och hjälpen sänds direkt till mottagarna. AGAPE Romania har också under senare år haft förhållandevis låg aktivitet då flertalet styrelsemedlemmar och aktiva flyttat eller fått andra uppdrag.

1996 drogs utbildningsprojektet Uroly/96 igång. Fyra rumänska kirurger från urologkliniken i Constanta utbildades i transuretral teknik (titthålskirurgi). Utbildningen var förlagd både i Sverige som i Rumänien. Finansieringen skedde med stöd från Crafoordska Stiftelsen i Lund och med hjälp av frivilliga insatser. Utbildningen ledde till att en operationssal vid namn Agape Swedia öppnades i Constanta, där ca 400 patienter, numera 500 patienter, och år kan bli opererade. Även utbildningen Orthos/96 med inriktning mot hur man med moderna metoder tillverkar stödskenor och korsetter, genomfördes med ett dussintal rumänska elever.

Hjälpsändningar 1997: 17 långtradartransporter.
Hjälpsändningar 1998: 20 långtradartransporter.
Hjälpsändningar 1999: 9 långtradartransporter.
Hjälpsändningar 2000: 5 långtradartransporter.

Projekt 2001: 3 lastbilstransporter plus 1 sändning med flyg av instrument & förbrukningsartiklar till kirurgkliniken (urologi) vid länssjukhuset i Constanta
Urology/96 följdes upp på plats i Rumänien. Kompletterande utrustning planeras för leverans 2002.

AGAPE har hittills under 2002 levererat bland annat en begagnad brandbil till brandförsvaret i Bukarest, skänkt i gåva av Falkenbergs kommun. Ett nytt projekt planeras riktat mot sjukhusbygget i Iasi i de Rumänska delarna av Moldavien.

Turkiet

17 augusti 1999 drabbades centrala Turkiet av en jordbävning vilken mätte 7,4 på richterskalan. Ett 5000 kvadratkilometer stort område drabbades, 9 större städer, 15 000 omkom, 25 000 skadades, 200 000 blev hemlösa. Inom tre dygn efter det att Svenska ambassaden i Ankara hade kontaktat AGAPE, flögs ett Herkulesplan lastat med utrustning från AGAPE ned till Ankara.

Hjälpsändning till Ankara

Libanon

2001 skickades 1 container till Beirut med handikapputrustning.